Atatürk'ü Samsun Limanı'na Ulaştıran Kaptan O Daveti Neden Kabul Etmedi?

Sözcü Gazetesinin yazarlarından Soner Yalçın, bugün ilgi çekici bir yazı paylaştı. İşte Yalçın'ın o yazısı;

Atatürk'ü Samsun Limanı'na Ulaştıran Kaptan O Daveti Neden Kabul Etmedi?

Alev Coş­kun Ağa­bey arı gi­bi­dir; sü­rek­li ça­lı­şır. Bir­bi­rin­den de­ğer­li ki­tap­lar çı­ka­rır.
Bu­gün­ler­de İs­met İnö­nü bi­yog­ra­fi­si üze­ri­ne ça­lış­mak­ta­dır.
Ge­çen gün soh­bet eder­ken; si­ya­sal ta­ri­hi­mi­zi al­gı ope­ras­yon­la­rıy­la de­ğiş­tir­mek is­te­yen­le­re gel­di söz. De­dim ki; “bun­la­rın ya­lan­la­rı­na kar­şı ver­di­ği­miz mü­ca­de­le, bi­zim asıl yap­ma­mız ge­re­ken araş­tır­ma­la­rı­mı­za en­gel olu­yor. Oy­sa ta­ri­hi­miz­de araş­tı­rıl­ma­mış ne çok ko­nu var.”
Ör­ne­ğin…
Ta­rih: 19 Ma­yıs 1935.
Dol­ma­bah­çe'de ka­lan Ata­türk, öğ­le­den son­ra mo­to­run ha­zır ol­ma­sı­nı is­te­di. Ve.
Sa­at 17.30-19.30 ara­sın­da Bo­ğa­zi­çi'n­de gez­di.
Araş­tır­dım bu­la­ma­dım.
O gün… Ya­ni 19 Ma­yı­s'­ta Ata­türk Bo­ğa­zi­çi'n­de ne­den iki sa­at­lik bir ge­zi yap­tı? 19 Ma­yıs 1919'u mu dü­şün­dü? İs­tan­bul Kız Ku­le­si ya­kın­la­rı­na de­mir­le­yen Ban­dır­ma Va­pu­ru'na ak­şam sa­at­le­rin­de bi­nip kur­tu­lu­şa doğ­ru çık­tı­ğı anı­la­rı­nı mı ya­şa­dı?
Bi­li­yor­su­nuz… 19 Ma­yıs 1919 ta­ri­hi Ata­türk için çok de­ğer­liy­di; do­ğum gü­nü ola­rak “19 Ma­yı­s”­ı seç­ti!
O gün… Ban­dır­ma Va­pu­ru'na bi­nen­le­ri Ata­türk ya­şa­mı bo­yun­ca hiç unut­ma­dı.
Ör­ne­ğin…
Ta­rih: 1 Tem­muz 1927.
Ata­türk, 16 Ma­yıs 1919'da ay­rıl­dı­ğı İs­tan­bu­l'­a se­kiz yıl son­ra ayak bas­tı. Da­ha ka­la­ca­ğı Dol­ma­bah­çe'ye git­me­den Er­tuğ­rul ya­tıy­la Bo­ğa­zi­çi'n­de ge­zi­ye çık­tı.
Ak­şam Dol­ma­bah­çe'de 800 ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la da­vet ve­ri­le­cek­ti.
Ata­türk, da­vet­te bir ki­şi­nin ol­ma­sı­nı çok is­te­di:
Zin­ci­de­re­li İs­ma­il Hak­kı.
Nam-ı di­ğer, Efen­di Kap­tan…

Vapuru battı

İsmail Hakkı, 1871 Zincidere Köyü doğumluydu.
Kayserili Posluoğlu ailesindendi.
Babası Hacı Ahmet denizciydi; kaptandı.
İsmail Hakkı, 1891'de Heybeliada Mekteb-i Funun-u Bahriye-yi Şahane'ye (Denizcilik Okulu) bağlı olan Tüccar Kaptan Mektebi'nden mezun oldu.
1892'de mesleğe adımını attı; “Kayseri Vapuru”nda stajyer kaptan olarak göreve başladı.
Daha sonra sırasıyla “Bahri Cedid “ (1892), “Dolmabahçe” (1892 ), “Ali Saib Paşa” (1893) gemilerinde üçüncü kaptanlık yaptı.
İkinci kaptanlığa terfi ettikten sonra “Şeref” (1897), “Medine”( 1897), “Mekke”( 1899), “Selanik”(1900), “Kaplan”( 1900), “Sakarya” (1901) gemilerinde çalıştı.
1905 yılında hastalandı ve bir süre denizlerden uzak kaldı.
Ardından… “Bahri Cedid” ( 1905), “Sakarya” (1907), “Kaplan” (1907) gemilerinde ikinci kaptan olarak hizmet yaptıktan sonra, 1915'te günü “Doğan Vapuru” birinci kaptanlığına atandı.
Fakat.
Aynı yıl bir fırtına sırasında “Doğan Vapuru” Marmara Denizi'nde battı.
Kaptan İsmail Hakkı, Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi'nce suçlu bulundu. Açığa alındı.
Kısa süre sonra kusuru olmadığı anlaşılınca, yeniden göreve başladı.
Ancak. “Ankara Gemisi”ne ikinci kaptan yapıldı.
Birinci kaptanlığı yıllar sonra, Bandırma Vapuru ile yapacaktı:
Bu görevi 1 Mayıs 1919'da aldı.
Kim önerdi? Bilinmiyor. Bilinen şu:
Ulus gazetesi 19 Mayıs 1937'te İsmail Hakkı ile ilk röportajı yaptı:
“Hareketimizden bir gün evvel (Mustafa Kemal) Paşa beni idareden Harbiye'deki dairesine çağırtmıştı. Gittim ve kabul buyuruldum. Sureti hareketimize dair bir takım izahatte bulundular. Lazım gelen cevapları verdim. Ertesi gün de öğle üzeri hareket edileceğini ve geminin hazır bulundurulmasını emir buyurdular. Filhakika o gün zevalde gemiyi teşrif ettiler. Kontrol heyeti geldi. Hemen hareket edebileceğimizi söylediler. Derhal hareket ettik. Boğaz'dan çıkarken müthiş bir fırtınanın icrayı hüküm etmekte olduğunu gördük. Ne kadar şiddetli fırtına olursa olsun, yolumuz devama karar vermiştik.(…) Son hızımız olan yedi mil ile Karadeniz'in biaman dalgaları arasında yuvarlana yuvarlana İnebolu ve Sinop'a uğrayarak bin türlü müşkülat içerisinde bir gün şafak vakti Samsun'a vardık…”

Gönlü zengin

Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı…
16-19 Mayıs 1919 günlerini dalgalarla boğuşarak geçirdi.
Gemisindeki değerli konuklarını Samsun Limanı'na ulaştırarak, kurtuluşa uzanan adımıgerçekleştiren isimsiz kahramanlardan biri oldu.
Atatürk, İsmail Hakkı Kaptan'ı hiç unutmadı. Bu nedenle yıllar sonra İstanbul'a geldiğinde kendisini görmek istedi. Adını davetiye listesine yazdırdı.
Ama. İsmail Hakkı Kaptan Dolmabahçe'ye gitmedi.
Kuşkusuz bunun nedeni vardı: Ziyaretinin yanlış anlaşılacağını düşündü; “hizmetime karşılık para beklentisi içinde olduğum sanılabilir” diye gitmedi!
Çünkü… O günlerde Bandırma Vapuru'nun mürettebatından biri, aldığı emekli aylığıyla geçinemediğini belirtip Atatürk'e başvurarak; Denizyolları'ndan aylığının 8 liradan 25 liraya çıkarılmasını istemişti!
İsmail Hakkı, 10 Ağustos 1922'de yaş haddinden emekli olmuştu. Kasımpaşa Çiviçiler Mahallesi'ndeki üç katlı ahşap evde güçlükle yaşamını sürdürüyordu.
Bu yoksulluğuna rağmen, “Dolmabahçe'ye para yardımı için geldiğim anlaşılır” endişesiyle gitmeyen yüce gönüllü Efendi Kaptan'dı o.
Atatürk, Bandırma Vapuru'nun kaptanını hiç unutmadı. İkinci kez yine çağırdı. Bu kez hastaydı, yine atasını göremedi.
İsmail Hakkı Kaptan, Bandırma Vapuru'yla yaptığı o zor yolculuğu unutmamış olmalı ki,“Durusu” soyadını aldı.
Alev Coşkun Ağabey ile konuştuğumuz gibi, uyduruk iddialara yanıt vermektentarihimizin gönlü zengin kahramanlarını gelecek kuşaklara anlatacak zamanı bulamıyoruz…
Evet düşünüyorum da…
Atatürk'ün, 19 Mayıs 1935'te Boğaziçi'nde motorla gezinti yapmasının sebebi, Bandırma Vapuru anılarını yaşamak mıydı?

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER