Aday Öğretmenin Görevine Son Verilebilir mi?

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme" başlıklı 56. maddesindeki; "Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin "disiplin" amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir.

Aday Öğretmenin Görevine Son Verilebilir mi?

İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir." hükümleri ile aday memurların memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin memurlukla ilişikleri kesilerek görevlerine son verilebilmektedir.

ADAY ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLEBİLİR Mİ?

Peki, bu madde hükümlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilen bir aday öğretmenin memurlukla ilişiği kesilerek görevine son verilebilir mi?

ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK SÜRECİ 2014 YILINDA KANUNLA DEĞİŞTİRİLDİ

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 6. fıkrasında 2014 yılı Mart ayında yapılan değişiklikle;

"Aday öğretmenler, en az bir sene fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,

c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri, yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir."

Hükümleri ile aday öğretmenlerin adaylık işlemlerine; öncelikle performans değerlendirmesine göre başarılı olmak, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girme sistemi getirilmiştir.

SINAVDA BAŞARILI OLAN ADAY ÖĞRETMENLER ASİL MEMURLUGA ATANIRLAR

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 7. fıkrasındaki; " Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar." hükümleri ile sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır, başarılı olamayan aday öğretmenler il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda tekrar değerlendirilirler.

2 DEFA SINAVDA BAŞARILI OLAMAYAN ADAY ÖĞRETMENLERİN MEMURİYETLE İLİŞİĞİ KESİLİR.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 8. fıkrasındaki; "Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği kesilir." hükümleri ile sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanların memuriyetle ilişiği kesilir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 9. fıkrasındaki; "Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar." hükümleri ile daha önce memur iken aday öğretmenliğe atananlar başarısız olmaları halinde memur kadrosuna atanırlar.

ADAY ÖĞRETMENLERE 657 SAYILI KANUNUN ADAYLIK HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ

Milli Eğitim Temel Kanununun "Öğretmenlik" başlıklı 43. maddesi 11. fıkrasındaki; "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri aday öğretmenler hakkında uygulanmaz. " hükümleri ile aday öğretmenlerle ilgili iş ve işlemler söz konusu 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.12.2014 tarih ve 6370876 sayılı yazıları ile Bakanlık Teşkilat Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, 657'de yer alan adaylık eğitimleriyle ilgili tüm hükümlerin uygulanamaz hale geldiğini il milli eğitim müdürlüklerine bildirmiştir.

ÖĞRETMENLERİN ADAYLIK SÜRECİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE KONULDU

Akabinde 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yayınlanmış, adaylık eğitimleri ile ilgili iş ve işlemler açıklanmıştır.

Bu nedenle aday öğretmenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Adaylık Devresi İçinde Göreve Son Verme" başlıklı 56. Maddesine göre memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin memurlukla ilişikleri kesilerek görevlerine son verilemez, işlemiş oldukları suçlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller" başlıklı 125. maddesinde yer alan disiplin hükümleri kapsamında değerlendirilerek gerekli cezai işlemler gerçekleştirilir.

Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda görüş yazısı yayınlamıştır.

İşte o görüş yazısı;

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER