SAMSUN EMNİYETİNE TAVSİYENAME

‘Samsun’da 100 Yıl Önce Bugün’ adlı yazı dizimizin bugünkü bölümünde, Samsun Emniyeti’ne gönderilen tavsiyename ve sonrasındaki gelişmeleri aktarıyoruz.

SAMSUN EMNİYETİNE TAVSİYENAME

SAMSUN EMNİYETİNE TAVSİYENAME

Dâhiliye Nezareti

Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti

Tavsiyenâme

Mütarekename hükmünün tatbik derecesini teftişe memuren yerlere gelecek olan üzerinde vesika bulunduran Yüzbaşı F. G. Levien Samsun’a ve Yüzbaşı Mösyö A. Flectcher Trabzon’a kendisine tevdi edilen görevi mucibince istediği kurum ve binalar veya kişileri ziyaret etmeleri hususunda yardım, kolaylaştırma ile arzu ettiği malumatın yerine getirilmesinin yanı sıra talep edeceği nakliye vasıtalarının tedarikini ve saha gezilerinde muhafazası ayrıca istirahatinin teminini bilumum memurun-ı mülkiye ve zabıtaya tavsiye olunur.

8 Mayıs 1919

(Tarafımızca sadeleştirilmiştir)

SAMSUN’DAKİ TİCARET ERBABLARI İÇİN YENİ GELİŞME
Samsun’daki ticaret erbapları için yeni gelişme İhracat Müdürlüğü kaldırıldı. İhracat vergilerine karşılık alınan teminat senetleri sahiplerine verilecek. İhracatı teşvik için yeni hükümler de getirildi. Bazı yiyecek ürünlerinin, hayvanların, kereste, yapı malzemeleri, kömürün, petrolün, yün ve yünlü dokümanını, çay, kahve, altın ve gümüşün dışa satım yasağına ise devam kararı alındı. 

100 YIL ÖNCE BUGÜNKÜ SAMSUN TOPRAKLARININ NÜFUSU
100 YIL ÖNCE SAMSUN TOPRAKLARINDA NÜFUS/ 1914 nüfus sayımları ve 1916 nüfus istatistik cetvellerine göre bugünkü Samsun sahasının İslam, Rum ve Ermeni erkek-kadın nüfusları haritaya işlenmiştir.  

AMERİKA RAPORLARINDA SAMSUN’UN İKİ DİNİ LİDERİ 
RUM ORTODOKS BAŞPİSKOPOSU:Germanos Kara Evangelis 45.50 yaşlarında Almanya’da üniversite eğitimi almış, Türkçe, Rumca, Fransızca konuşuyor. Eski Almanca’yı iyi biliyor. 1908-1910 yılları arasında Makedonya’daki komitacılarla ilişkisi olduğu biliniyor. Kara Evangelis en son İstanbul’daki Rum Patrikhanesi’nin sekreteriydi. İki kilisenin birleşmesiyle ilgili Roma Katolik Kilisesi’nin teklifini, Rum patrikhanesi adına reddeden cevabı o yazmıştı. Politikacı, hırslı ve entrikacı olduğu söyleniyor. 1916’da Samsun’a yaklaşan Ruslar ile ilişki kurup bölgedeki Rum asker kaçaklarını veya firarilerini organize ederek onlara liderlik yapmıştır. Türkler planı anlayınca Rumlar köylerine döndü, hareketin liderleri ya tutuklandı ya öldürüldü. O ise İstanbul’a gitti. Mütarekeden sonra tekrar Samsun’a döndü.

ERMENİ PİSKOPOSU:Kevork Ipranosyan; İstanbul’daki İpranosyan kardeşlerin kuzeni aşağı yukarı 50’li yaşlarda Amasya doğumludur. Amasya Piskoposluğu’ndan Nisan 1919’da Samsun’a atandı. 

Germanos Karavangelis

KAYNAKÇA

Baki Sarısakal, Belge ve Tanıklarla Samsun’dan Ankara’ya, Cilt,1, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, 2008. Yavuz Haykır, Yavus Selim Çeloğlu, 1916 Yılı Osmanlı Nüfus İstatistik Cetveli, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2017. İbrahim Ethem Atnur, “Bir Amerikan Raporunda Samsun ve Çevresi”, İlkadım’dan Cumhuriyet’e Milli Mücadele Sempozyumu. İlkadım Belediyesi Yayınları, Samsun, 2008,  s. 115-121. Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993        

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER