Çiftçiye yüzde 50 hibe desteği

Kırsal kalkınma yatırımlarının sürdüğünü belirten Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Nail Kırmacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından hem tarımsal sanayiye ve hem de çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını söyledi.

Çiftçiye yüzde 50 hibe desteği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/22) 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazetede tarihli Resmi yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Nail Kırmacı, "Bu tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama alt yapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir" dedi.

Başvuru yapılacak alanlar

Hibe programı ile küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesinin amaçlandığını belirten Kırmacı, "Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha yapımı, soğuk hava deposu, çelik silo yapımı, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması tesisi, yenilenebilir enerji kullanan yeni seraların yapımı, bu tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, kırsal ekonomik altyapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerinden, balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı (Balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı, balık boylama makinesi, fish pump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı. Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri, ceviz hasat makinesi. Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar için çadır ahır ve ağıl, arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme. Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel (Bağımsız veya blok şeklinde tünel), meyve bahçelerinde don ve dolu zararını engellemeye yönelik sistemler, mantar yetiştiriciliğine yönelik sera, faal durumda olup yenilenebilir enerji kullanacak seraların modernizasyonu için ısıtma sistemi, ısı perdesi, polikarbon sera örtüsü. Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo, hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu yapımı. Bilişim sistemleri ve eğitimi: Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi" şeklinde konuştu.

Hibe limitleri
Hibe üst limitlerini açıklayan Kırmacı, "Proje hibe üst limitleri olarak kırsal ekonomik alt yapı yatırımlarından yeni tesis yapımları için 2 milyon TL, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme için 1 milyon 500 bin TL, tamamlama projeleri için 1 milyon 750 bin TL olan hibeye esas proje tutarlarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe desteği verilebileceğini, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemlerine yönelik yatırımlar ve bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları için ise 30 bin TL ve 500 bin TL arasındaki hibeye esas proje tutarlarının KDV hariç yüzde 50'sinesine hibe desteği verilebilecek. Söz konusu hibe programı kapsamında gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabileceklerdir. Tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hibe desteğine başvurabilirler. Ancak tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç, son başvuru tarihinde faaliyet süresi beş yılını doldurmamış tesisler kapasite artırımı ve teknoloji yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz. Ayrıca daha önce kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile beş yılını doldurmamış olanlar kapasite artırımı ve teknoloji yenileme veya tamamlama niteliğinde bu tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunamaz" diye konuştu. 

"Başvurular 90 gün sürecek" 
Başvuru şekillerini söyleyen Kırmacı, "Niteliği yeni tesis olan başvurular sadece kırsal alan ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılır. Proje başvuruları tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak olup, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı ‘www.tarim.gov.tr’ internet sayfasından temin edilebilir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi yine gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu tebliğin yayımı tarihinden (13 Eylül 2017) itibaren 90 gün (doksan) içerisinde elektronik ağ ‘www.tarim.gov.tr’ internet adresinden yapacaklardır. Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler program konusunda İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde İl Proje Yürütme Biriminden bilgi alabilirler. Hibe programından ilimizin yatırımcılarının en üst düzeyde faydalanabilmesi için programa ilgi göstermelerini ve bunun için mutlaka İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzü ziyaret etmeleri gerekir" dedi. 

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2017, 10:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER